Những trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi không tố giác tội phạm?

Hành vi không tố giác tội phạm được coi là tội phạm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật này. tuy nhiên, trong một số trường hợp, hành vi này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.