17.241.75.142

Review báo cáo tài chính cổ phiếu GIL quý 1/2022

Đánh giá bài viết

Cổ phiếu GIL – CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – REVIEW BCTC Q1/2022. GIL có gì đáng chú ý?

cổ phiếu gil
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

(Hoạt động sản xuất kinh doanh – mã cổ phiếu GIL)

Kết quả hoạt động sxkd của GIL trong Q1/22 đáng chú ý:

• Doanh thu tăng 64% (1,416 tỷ so với 864 tỷ cùng kỳ);

• Lợi nhuận gộp tăng 46% (256 tỷ so với 168 tỷ cùng kỳ);

• Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lại giảm từ 19.4% Q1/21 xuống 17.3% Q1/22;

• Doanh thu tài chính tăng 164% đạt 37 tỷ so với 14 tỷ cùng kỳ. Theo như thuyết minh trong BCTC hợp nhất thì chủ yếu đến từ khoản lãi bán cổ phiếu 34 tỷ.

Tuy nhiên, kiểm tra lại các khoản mục đầu tư trên bảng cân đối kế toán và bctc riêng của công ty mẹ thì có thể đây là một thuyết minh không chính xác trên bctc hợp nhất. Doanh thu tài chính tăng chủ yếu do chênh lệch tỷ giá.

• Chi phí tài chính tăng 317% (25 tỷ so với 6 tỷ cùng kỳ), chủ yếu đến từ khoản dự phòng đầu tư tài chính 17 tỷ, tuy nhiên, giống doanh thu tài chính thì khả năng đây cũng là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.
• Chi phí bán hàng tăng 86% (67 tỷ so với 36 tỷ cùng kỳ);

• Lợi nhuận sau thuế tăng 50% (107 tỷ so với 71 tỷ cùng kỳ);

• EPS tăng 26% (2,585 so với 2,054 cùng kỳ);

Có thể thấy GIL có một khởi đầu cho năm 2022 rất tích cực với doanh thu cả quý tăng 64% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất tăng mạnh hơn (dựa vào thuyết minh chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố có thể thấy phần tăng chủ yếu đến từ chi phí mua ngoài và thuê gia công bên ngoài để thực hiện các đơn hàng), nên giá vốn tăng cao khiến biên lợi nhuận giảm còn 17.3% so với 19.4% cùng kỳ. Tuy nhiên mặc dù biên lợi nhuận giảm nhưng Lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 50% so với cùng kỳ do sự tăng mạnh của doanh thu.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/3/2022, Tổng tài sản của GIL tăng 7% (4,030 tỷ so với 3,765 tỷ đầu kỳ). Trong đó, đáng chú ý:

– Tiền (bao gồm cả tiền gửi kỳ hạn) dù giảm nhẹ so với đầu kỳ nhưng vẫn được giữ ở mức cao là 1,132 tỷ (so với 1,177 tỷ đầu kỳ);

– Hàng tồn kho không thay đổi nhiều giữa hai kỳ.

Nguyên nhân là từ cuối năm 2021, GIL đã chủ động duy trì mức hàng tồn kho cao để dự trữ cho các đơn hàng nhiều trong năm 2022;

– Các khoản phải thu tăng 27% (1,298 tỷ so với 1,022 tỷ đầu kỳ) >> chủ yếu là phải thu khách hàng, tăng tương ứng theo mức tăng của doanh thu;

– Tài sản dở dang dài hạn với số dư 14 tỷ. Đây là khoản mục phản ánh các dự án đầu tư mà công ty đang tiến hành (đầu tư sản xuất, BĐS – Khách sạn, KCN Phú Bài). Khoảng mục này gần như không có thay đổi so với số đầu năm >> dấu hỏi về tiến độ của các dự án đặc biệt là BĐS KCN Phú Bài.

Cổ phiếu DPG – Câu chuyện dài kỳ

Viettel Global ( VGI ) – Hành trình vươn ra thế giới

Tại ngày 31/3/2022, Tổng Nợ phải trả tăng 7% (2,314 tỷ so với 2,155 tỷ đầu kỳ). Trong đó, đáng chú ý:

– Phải trả người bán tăng 30% (1,208 tỷ so với 927 tỷ đầu kỳ);

– Phải trả khác tăng 314% (228 tỷ so với 55 tỷ đầu kỳ). Tuy nhiên, khoản mục này không được thuyết minh chi tiết? Phải trả khác cho gì mà tăng mạnh vậy?

– Vay nợ giảm 24% (770 tỷ so với 1,009 tỷ năm 2021) >> hoàn trả các khoản vay ngắn hạn từ dòng tiền mạnh đến từ hoạt động sxkd.

• Hệ số thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) là 1.5, tương đương các kỳ trước >> vẫn giữ dc khả năng thanh toán tốt.

• Hệ số Nợ/Vốn CSH là 1.34 >> không cao.

• Hệ số Vay/Vốn CSH là 0.45, giảm so với 0.6 năm 2021.

>> Nói chung cổ phiếu GIL vẫn giữ được tình hình tài chính lành mạnh.

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Lưu chuyển tiền tệ của cổ phiếu GIL trong Q1/2022

• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 200 tỷ (Q1/21: âm 95 tỷ) >> tích cực và đến từ kết quả hđkd tốt hơn trong quý.

• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 120 tỷ (Q1/21: âm 66 tỷ) >> chủ yếu từ tiền gửi có kỳ hạn trên 3T, khoản đầu tư tài sản cố định trong quý này không đáng kể. Tích cực, bản chất đây là dòng tiền gửi nhàn rỗi gửi ngân hàng có kỳ hạn hưởng lãi suất;

• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 239 tỷ (Q1/21: dương 23 tỷ) >> hoàn trả các khoản vay trong kỳ;

• Lưu chuyển tiền thuần trong quý âm 159 tỷ (Q1/21: âm 138 tỷ)

>> Nhìn chung dòng tiền của GIL vẫn lành mạnh và ổn định.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung thì kết quả kinh doanh đạt được trong năm Q1/22 của GIL rất tích cực với doanh thu và LNST đều tăng trưởng ấn tượng. GIL vẫn duy trì được tình hình tài chính lành mạnh.

Tuy nhiên, bctc xuất hiện các điểm chưa được thuyết minh hay thuyết minh chưa chính xác như doanh thu tài chính, chi phí tài chính, phải trả khác và cần được xem lại.

Trong Q1/22, GIL không tiến hành các hoạt động đầu tư lớn vào tài sản cố định hay các dự án BĐS, KCN. Do đó, tiến độ thực hiện đặc biệt là đối với dự án KCN đang là dấu hỏi chấm lớn và cần follow up tiếp vào quý sau.

Quý 1 là thời điểm nghỉ Tết Âm Lịch và vẫn ảnh hưởng Covid nên chi phí GIL bị đội lên khá nhiều! Chúng tôi kỳ vọng quý 2 với tỷ suất lợi nhuận tăng tốt hơn quý 1!

Lưu ý: Bài viết đưa ra một góc nhìn đánh giá dựa trên BCTC quý 1/2022! Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm khi ra quyết định mua bán!
Chân thành!

Bài viết của Tác giả An Nhu Le tại Đầu tư theo hướng Mặt Trăng

BCG: Review báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021

BCG Land dự tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng trong năm 2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN