Đề xuất quản lý người cách ly bằng vòng tay điện tử

Kế hoạch dùng vòng tay điện tử để giám sát người cách ly covid-19 được Bộ thông tin và Truyền thông chính thức đề xuất bằng văn bản. Việc này sẽ giúp quản lý chặt chẽ người cách ky sau khi triển khai. Hình thức này cũng được một số nước trong khu vực áp dụng.

Đơn vị đề xuất: Cục tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Nguồn gốc thiết bị: Phát triển bởi doanh nghiệp Việt Nam.

Thời gian hoạt động của thiết bị: Dự kiến 30 ngày.

Mẫu vòng tay điện tử kết nối với smartphone, hỗ trợ kiểm soát người cách ly được Hong Kong áp dụng từ tháng 3/2021. Ảnh: SCMP.