[COVID-19] Thông điệp TỔNG GIÁM ĐỐC gửi toàn thể CB-CNV Vinamilk