3.236.47.240

Cổ phiếu DPG – Câu chuyện dài kỳ

Đánh giá bài viết

Kiềng 3 chân: Bds – Thuỷ điện – Đầu tư công nên luôn đảm bảo dòng tài chính rất lành mạnh và ổn định ! Tiền mặt tăng mạnh, khách hàng trả trước hơn 800 tỷ 🙂

dpg
MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH TRONG BCTC QUÝ 4/21 VÀ NĂM 2021 CỦA DPG

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (P/L)

Kết quả hoạt động kinh của DPG trong Q4/2021 được tóm tắt như sau:

• Q4/21, Doanh thu đạt 1,011 tỷ so với 747 tỷ cùng kỳ >> tăng 35%;

• Q4/21, LN gộp đạt 317 tỷ so với 280 tỷ cùng kỳ >> tăng 13%; Biên lợi nhuận đạt 31%, giảm 6% so với Q4/20 (37%);

• Q4/21, Chi phí bán hàng 111 tỷ so với 41 tỷ cùng kỳ >> tăng 171%;

• Q4/21, LNST đạt 147 tỷ so với 161 tỷ cùng kỳ >> giảm 9%;

>> Mặc dù doanh thu cả quý tăng 35% so với cùng kỳ (do tăng doanh thu từ mảng Xây dựng và BĐS) nhưng LNST lại giảm 9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do:

1) Biên ln gộp giảm mạnh ở 2 mảng doanh thu chính là Xây dựng và BĐS. Mảng Xây dựng vốn có biên ln gộp không cao nhưng Q4/21 bất ngờ báo cáo cáo biên ln gộp của Xây dựng âm 1% (lỗ) so với dương 5%~10% các kỳ trước. Biên ln gộp của mảng BĐS cũng giảm sút còn 45% (thay vì 63% cùng kỳ).

2) Chi phí bán hàng tăng đột biến trong Q4/21 (BCTC thuyết minh chung chung ‘dịch vụ mua ngoài’ nhưng không rõ là chi phí gì?

(Thuyết âm mưu: Giá vốn và chi phí bán hàng trong Q4/21 đội lên khá bất thường. Phải chăng có sự “nắn” lợi nhuận trong Q4/21. BLĐ hài lòng với mức vượt 22% kế hoạch lợi nhuận cho năm 2021 nên đã thêm chi phí cho Xây dựng và BĐS – Dự án Casamia Calm trong Q4/21, để dành cho năm 2022???).

Kết quả hoạt động kinh doanh trong cả năm 2021:

• Doanh thu đạt 2,545 tỷ tăng 20% so với năm 2020 (2,118 tỷ);

• LNST đạt 449 tỷ tăng 91% so với năm 2020 (235 tỷ), vượt 22% kế hoạch lợi nhuận năm;

• EPS đạt 5,694 tăng 30% so với năm 2020 (4,392) –

Mặc dù phát hành thêm cổ phiếu chia cổ tức 40%;

Bỏ qua sự biến động khá bất thường trong Q4/21 (như đã nêu trên), tính cho cả năm 2021, lợi nhuận của DPG tăng mạnh hơn nhiều so với mức tăng của doanh thu là do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu và biên lợi nhuận gộp của từng mảng kinh doanh. Điện và BĐS có biên lợi nhuận tốt hơn chiếm tỷ trọng cao hơn trong năm 2021 so với 2020. Biên Ln gộp của Điện và BĐS năm 2021 được cải thiện tốt hơn nhiều so với năm 2020 (Điện, 2021 là 72% so với 60% năm 2020 – BĐS, 2021 là 52% so với 40% năm 2020). Sự cải thiện biên Ln gộp của Điện và BĐS đủ để bù đắp cho sự giảm sút biên ln gộp của mảng Xây dựng.

Tài sản và công nợ – Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31/12/2021, tổng Tài sản của DPG là 5,959 tỷ đồng tăng 24% so với năm 2020. Trong đó, đáng chú ý:

• Tiền (bao gồm tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng) 1,429 tỷ tăng gấp đôi so với số dư cuối năm 2020 (706 tỷ). Đây sẽ là nguồn tiền để triển khai các dự án đầu tư trong giai đoạn tới.

• Hàng tồn kho: 667 tỷ tăng mạnh 54% so với số dư cuối năm 2020 (434 tỷ). Hàng tồn kho chủ yếu là chi phí xây dựng, kinh doanh dở dang của các dự án mà DPG đang triển khai >> sẽ ghi nhận doanh thu vào năm 2022.

• Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 619 tỷ (chủ yếu là chi phí của các dự án BĐS KĐT, số dư là 615 tỷ) giảm 15% so với số dư cuối năm 2020 (727 tỷ). Nguyên nhân giảm là do việc hoàn thành Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C (~150 tỷ) và đã đưa vào hoạt động trong năm 2021.

Tại ngày 31/12/2021, tổng Nợ phải trả của DPG là 4,177 tỷ đồng tăng 22% so với năm 2020. Trong đó đáng chú ý:

• Phải trả người bán: 367 tỷ tăng 57% so với số dư cuối năm 2020 (234 tỷ).

• Người mua trả tiền trước: 822 tỷ tăng 43% so với số dư cuối năm 2020 (573 tỷ). Đây là tiền nhận trước từ khách hàng và chưa ghi nhận doanh thu tương ứng. Doanh thu sẽ được ghi nhận khi thực hiện các hợp đồng xây dựng hay bàn giao BĐS.

• Vay (ngắn và dài hạn): 2,706 tỷ, tăng 14% so với số dư cuối năm 2020 (2,403 tỷ) >> DPG đang kiểm soát tốt việc vay ngân hàng, phát hành trái phiếu. Mặc dù vẫn đang trong quá trình phải thực hiện mạnh các dự án đầu tư, nhưng kqkd tốt đã tạo đủ dòng tiền phục vụ nhu cầu đầu tư của DPG mà không cần phải tăng vốn hay đi vay nhiều.

• Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) của DPG là 1 😊 2020) >> Rất lành mạnh trong ngành Xây dựng và BDS.

• Hệ số Nợ/VCSH là 2.3 so với cùng kỳ 2.4 >> không quá cao (trong Nợ bao gồm khoản lớn người mua trả tiền trước 822 tỷ. Đây là doanh thu tương lai chứ không phải công nợ cần thanh toán). Với việc đang phải thực hiện các dự án đầu tư lớn thì hệ số Nợ như vậy là không cao trong ngành.

• Hệ số Vay/VCSH là 1.5 so với cùng kỳ 1.7 >> tương đối tốt so với các công ty trong ngành. Công ty đang kiểm soát tốt việc sử dụng vốn vay.

• ROE năm 2021 là 28%, tốt hơn nhất nhiều so với 2020 là 18% >> hiệu quả sinh lời trên Vốn chủ sở hữu của DPG là rất tốt.

• EPS tăng 30% (5,694 năm 2021 so với 4,392 năm 2020), mặc dù đã chia cổ tức 40% bằng cổ phiếu nhưng DPG vẫn giữ được mức tăng trưởng EPS ở mức cao.

Dòng tiền – Lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021 của DPG:

• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1,210 tỷ (2020: dương 123 tỷ)

• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1,100 tỷ (2020: âm 19 tỷ), trong đó bao gồm dòng tiền chi để thực hiện các dự án đầu tư là 772 tỷ và 365 tỷ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 245 tỷ (2020: âm 115 tỷ)

• Lưu chuyển tiền thuần trong năm dương 354 tỷ (2020: âm 11 tỷ)

Có thể thấy từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì dòng tiền của DPG được cải thiện cực kỳ ấn tượng trong năm 2021.

Nhờ kqkd bùng nổ và kiểm soát tốt các khoản phải thu, phải trả nên DPG đã tạo ra được dòng tiền thuần dương mạnh từ hoạt động kinh doanh. Dòng tiền này đủ để tài trợ vốn cho việc đầu tư các dự án đang triển khai của DPG. Mặc dù vẫn phải dựa vào vốn vay nhưng DPG đang kiểm soát rất tốt và duy trì ở mức hợp lý. Số dư tiền lớn cuối năm là minh chứng cho tình hình tài chính lành mạnh, dồi dào của DPG.

Nhận xét chung:

• Q4/2021 chứa đựng nhiều bất thường không tích cực trong kết quả kinh doanh. Mặc dù doanh thu vẫn tăng 35% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận lại giảm do sự giảm sút đột ngột trong biên LN gộp của Xây dựng và BĐS. Chi phí bán hàng trong Q4/21 cũng đội lên bất thường. Nó dẫn tới nghi ngờ là liệu có sự “nắn” lợi nhuận để để dành cho 2022 trong hoàn cảnh DPG đã có một năm 2021 thành công rực rỡ với lợi nhuận tăng gần gấp đôi, vượt 22% kế hoạch lợi nhuận của năm 2021.

• Tổng quan chung thì DPG đã có một năm 2021 rất tốt về kết quả kinh doanh với lợi nhuận tăng gần gấp đôi năm 2020, vượt 22% kế hoạch lợi nhuận của năm 2021 (mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid).

• Kết quả kinh doanh ấn tượng tác động tích cực lớn tới dòng tiền hoạt động của DPG trong năm 2021: dòng tiền thuần dương mạnh, số dư tiền cuối năm tăng mạnh. Tình hình tài chính của DPG rất lành mạnh.

• Với kết quả đạt được trong năm 2021, chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng DPG ở mức tăng trưởng cao trong năm 2022 khi một số dự án BDS đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu.
DPG đầu tư nhiều cho mảng kinh doanh Điện và cũng bước vào giai đoạn gặt hái thành quả sau quá trình đầu tư dài. Với việc đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ trong năm 2022 và các hợp đồng mới ký kết, mảng Xây dựng cũng có quyền cho hy vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 với kết quả tích cực.

Ngoài ra, mảng xây dựng cũng có đóng góp cho DPG trong việc thực hiện các dự án BT để đổi lấy quỹ đất thực hiện các dự án BDS (sự đóng góp này không thể hiện trong bctc, tuy nhiên, đóng góp của mảng xây dựng với DPG cũng nên được ghi nhận).

Chưa kể kỳ vọng từ việc xuất hiện thêm quỹ đất mới cho các năm sau!

Chân thành!
Lưu ý: Bài review bctc chỉ mang tính chất tham khảo!

Bài viết của anh An Nhu Le trên diễn đàn CK mặt trăng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN